Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om vurderinger og valg.

Forskning skal være objektiv, riktig og samfunnsnyttig. Mennesker, dyr og miljø skal ikke belastes unødig.

Little Albert experiment (1920)
Little Albert experiment (1920)

Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om vurderinger og valg.

Forskning skal være objektiv, riktig og samfunnsnyttig. Mennesker, dyr og miljø skal ikke belastes unødig.

Little Albert experiment (1920)

Forskningsetikk

 

Ansvar for god forskningsetikk
 • Institusjonen skal sikre god forskningsetikk ved å:
  • ha gode systemer og rutiner 
  • gi nødvendig opplæring
 • Dekaner, senterledere og instituttledere skal sørge for at regelverket etterleves.
 • Prosjektleder skal sørge for at forskningen i prosjektet gjennomføres i samsvar med regelverket, god forskningsetikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper i faget.
 • Veiledere har et særskilt ansvar for at regelverk etterleves. De skal formidle relevante forskningsetiske regler, være gode rollemodeller og hjelpe stipendiater og studenter med vurderinger for å komme fram til riktige valg.
 • Prosjektmedarbeider, studenter og stipendiater skal orientere seg i forskningsetiske spørsmål og har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge regelverk som gjelder for arbeidet som skal utføres.
 • Alle har et ansvar for å bygge en forskningskultur som ivaretar god forskningsetisk praksis.
Kjernen i god forskningspraksis
 • Redelighet – du skal sørge for at forskningen holder høy kvalitet og er troverdig. Fabrikkering, forfalskning, plagiering og lignende alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis er ikke forenlig med høy kvalitet og troverdighet. Du skal også være med å dyrke fram en kultur for god forskningspraksis i ditt forskningsmiljø.
 • Habilitet – du skal unngå sammenblandinger av roller og relasjoner som kan gi rimelig mistanke om interessekonflikter.
 • Uavhengighet – du skal ha frihet i valg av tema, metode, gjennomføring av forskning og publisering av resultater.
 • Åpenhet – du skal gjøre forskningsresultater tilgjengelig for å sikre etterprøvbarhet og gi noe tilbake til forskningsdeltakere og samfunnet for øvrig.
Vitenskapelig uredelighet

Vitenskapelig uredelighet er hvis man med forsett eller grov uaktsomhet i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning har drevet med forfalskning, fabrikkering, plagiering eller andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

For at en handling skal vurderes som vitenskapelig uredelig må to vilkår være oppfylt:

 • Det må bevises at du har gjort en handling som vurderes som alvorlig brudd på anerkjente forskningsetiske normer.
 • Det må kunne bevises at du har gjort dette bevisst eller ved grov uaktsomhet.

Plagiat i forskning

Du tar noe fra andre, for eksempel en tekst, et bilde eller en dans, uten å opplyse om det. Husk at du alltid  skal vise til dine kilder når du bygger på andres arbeid eller henter stoff fra andre steder, for eksempel fra internett. Dette er god henvisningsskikk.

Eksempler på plagiat:

 • Gjengivelser eller sitater fra lærebøker, egne eller andres artikler fremstilt uten kildehenvisning.
 • Omskriving av andres tekst uten kildehenvisning.
 • Bygge på andres arbeid uten kildehenvisning.

Det er "referanseplagiat" hvis du bruker andres kildehenvisninger uten å sjekke kilden.

Publisering, forfatterskap og medforfatterskap

 • Resultater skal publiseres, både i vitenskapelig og popularisert form.
 • Taushetsplikt kan sette noen begrensninger, men det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger uten at det følger av lov.
 • Du skal respektere andre forskeres og studenters bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. Hver enkelts bidrag og vurdering av forfatterrekkefølgen bør avklares og avtales mellom medforfatterne så tidlig som mulig i prosessen.

Fire hovedkriterier for medforfatterskap (Vancouverkonvensjonen)

 • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data.
 • Utarbeiding av selve manuskriptet eller vesentlige deler av manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
 • Godkjenning av artikkelversjon som skal publiseres.
 • Være villig og forberedt på å kunne forsvare hele artikkelen offentlig ved feil eller mangler ved artikkelen.

Vancoverkonvensjonen er utarbeidet for medisinsk forskning, men er også aktuell for andre fagområder.

Veileder og student
 • Det skal settes samme krav til medforfatterskap i forholdet veileder og student som ellers.
 • Veileder skal ha bidratt betydelig til for eksempel idégrunnlag eller teknisk løsning av studentens prosjektoppgave for å bli medforfatter.
 • Det anbefales at veileders og studentens bidrag avklares og nedfelles i en avtale ved oppstart av en prosjektoppgave eller der en student bidrar inn i et forskningsprosjekt.
Oppdragsforskning
 • Hensynet til oppdragsgivers interesser skal ikke gå ut over forskningens integritet og kvalitet. Det skal ikke legges eksterne føringer på resultatet av forskningen.

 • I eventuelle publikasjoner skal det komme klart fram hvem som finansierer forskningen.

Beskyttelse av mennesker, dyr og miljø

Personer som deltar i forskning skal behandles med respekt. Det betyr at:

 • menneskers integritetfrihet, medbestemmelse og frivillighet skal ivaretas
 • det skal gis informert samtykke og opplyses om retten til å trekke seg
 • personopplysninger ikke skal brukes unødig (anonymisering, avidentifisering)
 • konfidensialitet og taushetsplikt skal ivaretas
 • man skal være særlig varsom i forskningen på sårbare grupper eller personer med manglende samtykkekompetanse
 • forskningen skal bestrebe seg på å komme forskningsdeltaker til gode og unngå å gjøre skade
 • lydbåndopptak, videoopptak og kodelister som kan identifisere forskningsdeltaker, skal sikres godt
 • det skal innhentes nødvendige vurderinger/godkjenninger hos Personverntjenester (Sikt), REK eller lignende

Beskyttelse av dyr

 • Dyr har iboende verdi og skal behandles med aktsomhet og respekt.
 • Det skal redegjøres for nødvendigheten av å gjøre dyreforsøk.

Beskyttelse av miljø

 • Forskning skal ikke være skadelig for miljøet.
 • Forskningen skal søke å bidra til å skape et godt miljø på kort og lang sikt med tanke på biologisk mangfold, økosystemers stabilitet og konsekvenser for landskap og bymiljø.

 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 04. januar 2024