Mitt personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over opplysningene om seg selv.

Portrett av kvinne.
Portrett av kvinne.

Mitt personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over opplysningene om seg selv.

Portrett av kvinne.

Mitt personvern

 

Hva er personvern

Hva jeg liker og ikke liker, hva og hvordan jeg studerer eller hvilken fagforening jeg er medlem av og mine eksamensresultater, er eksempler på personopplysninger om meg som jeg kan verne om.

Personvern er etablert for å ivareta privatlivets fred og personlig integritet. Det betyr også å ha kontroll over opplysningene om meg selv og hvordan de blir brukt.

Personvern er en grunnleggende rettighet som er forankret både i grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). 

Mitt ansvar som student eller ansatt

Jeg skal vite hvordan informasjon skal sikres og hvilke rutiner som gjelder, for eksempel at film eller bilder av andre ikke uten videre skal legges på nettet uten samtykke og at fødselsnummer ikke skal sendes ukryptert med e-post.

Si fra hvis personopplysninger er kommet på avveier, for eksempel hvis utstyr eller dokumenter er mistet eller stjålet eller personopplysninger er blitt lagt ut på nettet ved en feil.

Alle med lederansvar (leder, veileder, prosjektleder og lignende), skal sørge for at det finnes rutiner som tilrettelegger for god behandling av personopplysninger innenfor sitt  ansvarsområde. De skal også sørge for at det gis nødvendig opplæring.

Ditt studiested- eller arbeidssted skal ha rutiner, systemer og opplæring på plass for håndtering av personopplysninger. Samtidig har de et overordnet ansvar for forsvarlig bruk av personopplysninger i for eksempel studentoppgaver, forskning og administrativ sammenheng.

Mine rettigheter

Når jeg gir fra meg opplysninger om meg selv, har jeg rett til å få vite hva som er lagret om meg og få innsyn i egne opplysninger. Jeg kan få vite hva opplysningene skal brukes til, hvilke metoder som benyttes, for hvilken tidsperiode og hvem som har tilgang til dem.

Jeg kan be om retting, sletting (datatilsynet.no) eller begrensning i bruk av opplysningene, og jeg skal bli informert hvis mine personopplysninger er kommet på avveier.

Jeg kan be om å få overført mine personopplysninger til en annen virksomhet eller institusjon (dataportabilitet). Jeg har også rett til å ikke være gjenstand for automatiske individuelle avgjørelser, herunder profilering.

I enkelte tilfeller kan jeg protestere mot bruken av mine personopplysninger.

Studiestedet eller arbeidsplassen skal hjelpe studenter, ansatte og forskningsdeltakere til å ivareta sine rettigheter angående bruken av personopplysninger.

I personvernerklæringen informerer studie- eller arbeidsstedet om hvordan personopplysninger om studenter, ansatte og forskningsdeltakere blir behandlet.

Les mer på Datatilsynets nettside om dine rettigheter (datatilsynet.no).

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 24. januar 2024